Obchodné podmienky


Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu je spoločnosť ER FASHION Most, s.r.o.
Spoločnosť ER FASHION Most, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Plzni oddíl C, vložka 231437.

Sídlo spoločnosti: Ke Skomelnu 608, 338 28 Radnice, Česká republika, IČO: 27285324, DIČ: CZ27285324
Bankové spojenie: CZK: 2601510056/2010 (Fio banka, a.s.)
EUR: IBAN: CZ9620100000002801510069, BIC: FIOBCZPPXXX (Fio banka, a.s.)
E-mail: info@vibratory-online.sk
Telefónny kontakt: +420 608 770 472
Zodpovedný zástupca: Roman Janoschec

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vibratory-online.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky a ktoré sa vzťahujú na podnikateľa, obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov.


Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Momentom uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.vibratory-online.sk je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky, v opačnom prípade nemožno po kupujúcim vymáhať viazanosť týmito obchodnými podmienkami.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu www.vibratory-online.sk.

Základné informácie o nakupovanie a cenách tovaru

V internetovom obchode je uvedený zoznam tovaru, ktorý je ponúkaný predávajúcim na kúpu, a to vrátane opisu funkcie, rozmerov a vlastností tovaru, jeho materiálu alebo zloženie. Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú konečné, tj. Vrátane dane z pridanej hodnoty, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a pozmeniť svoje údaje uvedené v objednávke. Údaje uvedené v objednávke a odoslané predávajúcemu sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je vo výnimočných prípadoch oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostredníctvom SMS alebo emailom.

O stave spracovania svojej objednávky bude kupujúci priebežne informovaný v internetovom obchode (tlačidlo "Prihlásenie" a menu "Užívateľská zóna" odkaz "Objednávky") a automatickými emaily. Všetky objednávky kupujúceho sú ich odoslaním predávajúcemu považované za záväzné.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
V internetovej predajni nie sú kupujúcemu účtované žiadne manipulačné poplatky ani balné, k cene výrobku je však nutné pripočítať cenu za dodanie zásielky podľa zvoleného druhu platieb objednaného tovaru.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.


Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej, alebo e-mailové objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť (viac tiež v dojednania o práve predávajúceho odstúpiť od zmluvy).

Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky) - je riešené samostatným bodom, ktorý nájdete nižšie v našej nápovede.

Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Vrátane prepravných ZADARMO. Pri nákupe nad 50 EUR vrátane DPH je doručenie po celej SR ZADARMO!

Neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov na jeho strane (napr. Nie je i napriek dohodnutý termín prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s předáním účtenky elektronickou formou. Účtenka bude zaslána ihned po jejím vystavení na email kupujícího, který kupující uvedl v objednávce.

Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý slúži zároveň ako záručný list, návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku.

Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu.

Stornovať možno buď telefonicky: +420 608 770 472
alebo emailom: prodej@erfm.cz,  info@vibratory-online.sk

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vibratory-online.sk

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.¨

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

 • poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa teda nevzťahuje najmä na dodávku erotického tovaru a spodnej bielizne, u ktorého došlo k porušeniu originálneho obalu, prípadne pečate (ak je tovar alebo jeho obal opatrené pečaťou). Prosíme, vezmite na vedomie, že tento tovar, je svojím charakterom veľmi špecifické a nemôže byť predovšetkým z hygienických dôvodov vrátený. Tovaru bez obalu alebo s porušeným obalom je ďalej nepredajné. Iste by ste sami nechceli, aby Vám bolo predaných tovaru bez obalu, alebo dokonca použité.
Kupujúci má teda právo odstúpiť od zmluvy o dodaní erotického tovaru a spodnej bielizne, len ak je tovar vrátený predávajúcemu v originálnom neporušenom a neotvorenom obale.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, všetok tovar zasielajte vždy iba na adresu: ER FASHION Most, sro, Ke Skomelnu 608, 338 28 Radnice

Tovar, ktorý budete v rámci odstúpenia od zmluvy odosielať späť na našu adresu, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený v originálnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) As originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.


Stornovania objednávky

Zákazník môže svoju objednávku vykonanú cez verejnú komunikačnú sieť, telefónom alebo elektronickou poštou stornovať pred jej expedíciou predávajúcim, a to akýmkoľvek z uvedených spôsobov, teda buď cez verejnú komunikačnú sieť, telefónom alebo elektronickou poštou. Predávajúci potvrdí zákazníkovi stornovania objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.


Zodpovednosť za vady tovaru (záruka, rozpor s kúpnou zmluvou)

Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu . Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Prijatie zásielky

Pri preberaní zásielky si doručený balík riadne skontrolujte pred prepravcom.

Pri prípadných poškodeniach ihneď spíšte riadny protokol o poškodení zásielky (prepravca je povinný s vami tento protokol spísať) alebo zásielku nepreberie a ihneď nás kontaktujte na tel. Č .: +420 608 770 472. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Spotrebiteľ by vo vlastnom záujme mal tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanické poškodenie), kedy sa bude pri prípadnej reklamácii vychádzať zo skutočnosti, že bez výhrad prijal doručený tovar. Na možnosť vzniesť námietky k dodanému tovaru pri jeho prevzatí je spotrebiteľ upozornený najmä týmito obchodnými podmienkami, má tak možnosť ihneď pri prevzatí tovaru uplatniť rozpor s kúpnou zmluvou (pozri dojednania obchodných podmienok o rozpore s kúpnou zmluvou).


Zodpovednosť za vady tovaru (záruka, rozpor s kúpnou zmluvou)

Záručné práva

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené jej obvyklým užívaním. Kratšia životnosť výrobku vzhľadom k uvedenému opotrebeniu veci, spôsobenom jej obvyklým užívaním, teda nemožno považovať za chybu, k čomu bude zohľadnené pri prípadnej reklamácii.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, pokiaľ obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČ a sídlo.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti.
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, teda, že je najmä bez vád, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. Zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Ak voľbu spotrebiteľa nebude možné splniť, môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.


Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za kazy)

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane prípadnej záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky:

ER FASHION Most, sro, Ke Skomelnu 608, 338 28 Radnice, alebo písomne ​​na e-mailovej adrese: info@vibratory-online.sk

Pri reklamácii je kupujúci povinný jednoznačne označiť reklamovaný tovar, uviesť číslo objednávky, popísať vady tovaru a spresniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Zároveň je kupujúci povinný odoslať reklamovaný tovar, opatrené proti jeho poškodeniu, na adresu prevádzky predávajúceho, a to kompletný, vrátane všetkého príslušenstva as kópiou dodacieho listu. Predávajúci kupujúcemu bezodkladne vydá potvrdenie (napríklad zaslaním na uvedený email) o dátume a spôsobe uplatnenia reklamácie a požadovanom spôsobe jej vybavenia. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci vyrozumený písomne ​​e-mailom. Predávajúci kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30-tich dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú.

O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať - ​​do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie v prípade, že reklamácia vybavená nebola, sa má za to, že vada na veci skutočne existovala. Pri prekročení 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu veci za novú alebo od zmluvy odstúpiť - voľba je na kupujúcim.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie (ak sa jedná o zjavne šikanujúca postup kupujúceho) nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.


Do záručnej opravy nebude prijatý

 • Tovar poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a podobné po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru na reklamáciu.
 • Tovar mechanicky poškodené (roztrhnuté, poškrabané atď.).
 • Tovar poškodený pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí).
 • Tovar poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru.
 • Tovar poškodený nesprávnym zaobchádzaním.

Vyššia moc

Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci. V takom prípade bude kupujúceho informovať o úprave objednávky v najbližšom možnom termíne, najneskôr však pri prevzatí tovaru, a to písomne faxom alebo e-mailom.


Ochrana osobných údajov

Firma ER FASHION Most, sro ako prevádzkovateľ e-shopu www.vibratory-online.sk, sa zaväzuje k nižšie uvedenému.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Jedným z nich je aj dodržiavanie zákona číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii:

Ako zákazník musíte pri Vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje.

Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu
 • Telefonické, prípadne e-mailové spojenie

Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami.
Ak požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je vyššie uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Ak nakupujete ako právnická osoba, mal (a) by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • meno firmy
 • Úplnú poštovú adresu
 • Telefonické, prípadne e-mailové spojenie
 • IČO
 • DIČ
 • bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať vašu platbu urobenú bankovým prevodom.

Údaje o vašej činnosti, Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.


Zhrnutie

E-shop www.vibratory-online.sk si váži Vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv podľa § 21 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany subjektu údajov dobrovoľné, avšak ich oznámením je podmienené uzatvorenie kúpnej zmluvy či iného záväzku.


Váš súhlas

Používaním internetového obchodu www.vibratory-online.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak dôjde v budúcnosti k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Načítavam...