Reklamácia


Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane prípadnej záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky:

ER FASHION Most,s.r.o., Ke Skomelnu 608, 338 28 Radnice
alebo písomne na e-mailovej adrese: info@vibratory-online.cz


Pri reklamácii je kupujúci povinný jednoznačne označiť reklamovaný tovar, uviesť číslo objednávky, popísať vady tovaru a upresniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Zároveň je kupujúci povinný odoslať reklamovaný tovar, opatrené proti jeho poškodeniu, na adresu prevádzky predávajúceho, a to kompletný, vrátane všetkého príslušenstva as kópiou dodacieho listu.

Predávajúci kupujúcemu bezodkladne vydá potvrdenie (napríklad zaslaním na uvedený email) o dátume a spôsobe uplatnenia reklamácie a požadovanom spôsobe jej vybavenia . O výsledku reklamačného konania bude kupujúci vyrozumený písomne ​​e-mailom.

Predávajúci kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie , vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a čase jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30-tich dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú.

O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať - do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie v prípade, že reklamácia vybavená nebola, sa má za to, že vada na veci skutočne existovala. Pri prekročení 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu veci za novú alebo od zmluvy odstúpiť - voľba je na kupujúcim.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov , ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie (ak sa jedná o zjavne šikanujúca postup kupujúceho) nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.


Do záručnej opravy nebude prijatý

  • Tovar poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a podobné po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru na reklamáciu.
  • Tovar mechanicky poškodené (roztrhnuté, poškrabané atď.).
  • Tovar poškodený pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí).
  • Tovar poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru.
  • Tovar poškodený nesprávnym zaobchádzaním.
Načítavam...